user_mobilelogo

Rechten en plichten

van Taking Care Waasland

1.1 De hond(en) wordt/worden door Taking care Waasland op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht.

1.2 Taking care Waasland is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

1.3 Taking care Waasland gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de huisdieren om.

1.4 De hond dient een penning met contactgegevens van de eigenaar te dragen voor het
geval er tijdens het uitlaten een hond zou weglopen. Indien dit gebeurt, zal Taking care Waasland
alles in het werk stellen om de hond(en) terug te vinden, echter zonder daarvoor
verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

1.5 Taking care Waasland houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en
gezondheid van het dier.

1.6 Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Taking care Waasland, nodig voor het
uitvoeren van de opdracht, verbindt Taking care Waasland er zich toe de sleutel zorgvuldig in
bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te
gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de
opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven.
Bij diefstal van de sleutel zal Taking care Waasland de opdrachtgever zo snel mogelijk
verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele
schade als gevolg daarvan.

1.7 Taking care Waasland behoudt zich het recht om de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.
Taking care Waasland dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgevers.


1.8 Taking care Waasland heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst

Verzorging en diensten

2.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: eerste kennismakingsgesprek,
verzorgen van uw huisdier, eventueel bezoek aan dierenarts, schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, planten verzorgen, brievenbus leegmaken.

2.2 Taking care Waasland verzorgt uw dieren naar uw wensen zoals aangegeven, tijdens het
kennismakingsgesprek bij u thuis.

2.3 Wanneer in het belang van de gezondheid van uw huisdier het nodig mocht zijn om
eventuele aanpassingen te doen aan het voer zal Taking care Waasland dit doen. Eventueel
gemaakte kosten worden dan aan u door berekend.

2.4 Taking care Waasland zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening wordengebracht.
U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven.
Inlevensbedreigende situaties zal Taking care Waasland eerst handelen, daarna pas contact met u op te nemen.

2.5 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Taking care Waasland een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.

Verplichtingen eigenaar

3.1 Wanneer de eigenaar toestemming geeft om de kat naar buiten te laten gaan,
doormiddel van kattenluik of tijdens de dagelijkse bezoek van Taking care Waasland, dient de kat
voorzien te zijn van een chip. Het chipnummer moet in het dierenpaspoort staan.

3.2 De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor Taking care Waasland en dat
toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren.

3.3 De eigenaar dient te zorgen dat Taking care Waasland in bezit komt van de huissleutel, tijdens het kennismakingsgesprek.

3.4 De eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen in geval van nood.

3.5 De eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/ in het zicht zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Taking care Waasland deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen
waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattenzand en schepje en/of boterhamzakje, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik, vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes. Alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van uw huisdier. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.

3.6 Eigenaar dient Taking care Waasland te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Taking care Waasland maakt.

3.7 De eigenaar dient Taking care Waasland te berichten bij thuiskomst, via mail of sms.

3.8 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de huisdieren alle verplichte inentingen gekregen
heeft/hebben namelijk de gewone jaarlijkse cocktail (kattenziekte, hondenziekte,
rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.

3.9 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de huisdieren preventief behandeld wordt/worden
tegen vlooien, wormen en teken.

3.10 Indien de huisdieren ziek of loops zijn, zal de opdrachtgever dit melden vóór het
uitvoeren van de opdracht.

3.11 De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of de huisdieren al
dan niet ooit agressief gedrag vertoond hebben naar mensen en/of andere dieren. Indien
dit zo is heeft Taking care Waasland het recht de hond(en) te weigeren.

3.12 De opdrachtgever zal het contract volledig en waarheidsgetrouw invullen en
ondertekenen. Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de
opdrachtgever aansprakelijk jegens Taking care Waasland voor alle daaruit voortvloeiende schade.

3.13 De opdrachtgever machtigt Taking care Waasland om - enkel in geval van hoogdringendheid
en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd – in geval
dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d. ,
op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet
beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle
nodige medische handelingen mag verrichten.

3.14 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de huisdieren
meeverzekerd.

3.15 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) op het afgesproken adres aanwezig
is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande
wandeling onverminderd in rekening gebracht.

Tarieven

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het eerste contacten.

4.2 Het totale bedrag moet minstens 10 dagen voor de oppasservice begint op de Bankrekening gestort zijn, met vermelding van je naam.

4.3 Alle weergegeven tarieven zijn excl. eten, drinken, medicatie en verzorgingsproducten en kosten voor dierenarts en trimsalon.

4.4 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door wordt duidelijk vermeld en de opdrachtgever gaat akkoord door ondertekening van het contract. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de opdrachtgever aan Taking care Waasland betaald te worden vóór aanvang van de opdracht. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.

4.5 Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan te worden.


Aansprakelijkheidsstelling


5.1. Taking care Waasland heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de huisdieren van de opdrachtgever schade zou/zouden aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van Taking care Waasland
 
5.2. Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor schade aan de huisdieren zonder enige opzet aangebracht door Taking care Waasland.
 
5.3. Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Taking care Waasland zelf direct aangebrachte schade.
 
5.4. Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij Taking care Waasland opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van de hond, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 
5.5. Indien de aansprakelijkheid van Taking care Waasland voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
 
5.6. Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
 
5.7. Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile of natte hond.
 
5.8 De eigenaar is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor zijn huis(dieren).
 
5.9 Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor ziekte, een ongeluk en/of overlijden van uw huisdier.
 
5.10 Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
 
5.11 Taking care Waasland is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen of andere ziektes.
 
5.12 Taking care Waasland behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
 
5.13 Taking care Waasland behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 
5.14 De algemene voorwaarden worden op voorhand via mail verstuurd naar de opdrachtgever
 
5.15 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 
 

Betalingswijze

 
6.1 Contant betalen tijdens het kennismakingsgesprek of bij het geven van de huissleutel.
 
6.2 Betalen op de bankrekening van “TAKING CARE WAASLAND”:   BE22 0018 3662 2147 met vermelding van uw naam.
Het totale bedrag moet minstens 10 dagen voor de oppasperiode begint op de bankrekening van Taking care Waasland voldaan zijn. Wanneer het totale bedrag 10 dagen voor het begin van de oppasperiode niet voldaan is, mag Taking care Waasland deze oppasservice weigeren.
 

Annuleren, tussentijds stopzetten

 
7.1 Bij annulering door de opdrachtgever van een gereserveerde service (oppas aan huis) zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht als volgt:
      • Annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs
      • Annulering binnen 2weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst:100% van de overeengekomen prijs
 
7.2 Bij annulering door de consument voor de service hondenuitlaat dient deze bij verhindering tenminste vierentwintig uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te melden. Afmeldingen korter dan vierentwintig uur worden volgens normaal tarief doorberekend.